Route

Luzhou > Zhunan 95km
Zhunan > Lukang 108km
Lukang > Tainan 146km
Tainan > Kaoshioung 50km
Kaoshiong > Kenting 113km
Kenting > Taitung 167km
Taitung > Changbin 68km
Changbin > Hualien 100km
Hualien > Yilan 124km
Yilan > Luzhou 161km